Våre tjenester

Faktura

Fakturaløsningen innebærer at Retrieve sender fakturaen på vegne av våre kunder.

Det er stadig flere som velger å overlate dette til oss. Betaler vil fortsatt oppleve å få fakturaen fra kunden, og betalingen blir gjort til kundens konto. Dette vil spare din bedrift for tid og kostnader.

Purring/inkassovarsel

Inkasso er kjernevirksomheten til Retrieve. Vi har som hovedmål å få til en rask løsning på våre kunders utestående krav.

Retrieve forplikter seg til å bistå våre kunder med å lage gode og effektive rutiner. På den måten kan vi garantere en høy løsningsgrad. Retrieve skal til enhver tid ivareta våre kunders kunderelasjon på best mulig måte.

Vi skal tilegne oss kunnskap om våre kunder slik at vi kan opptre på deres vegne, selv om vi er en ekstern leverandør.

Inkasso

De fleste av våre kunder benytter dette produktet. Vi anbefaler at det kun sendes én purring til betalerne i form av et inkassovarsel.

I de tilfellene hvor våre kunder ønsker to purringer, imøtekommer vi selvsagt dette. Retrieve sender purring og inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist og purregebyr. Størrelsen på gebyret styres ut i fra den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av justisdepartementet.

Vi skal tilegne oss kunnskap om våre kunder slik at vi kan opptre på deres vegne, selv om vi er en ekstern leverandør.

Inkassoovervåking

I de tilfellene hvor betaler ikke har midler til å betjene sin gjeld, vil Retrieve jevnlig følge opp betalers økonomiske situasjon.

Dersom betalers økonomi bedrer seg, vil Retrieve fange opp dette og iverksette nye tiltak.

Informasjon om innfordring

Krav til et inkassovarsel

Det må sendes et inkassovarsel før en sak kan sendes til inkasso. Det er spesifikke krav til innholdet for at det kan betegnes som et gyldig inkassovarsel. Innholdet er regulert i Inkassolovens § 9.

Inkassovarselet må ha minimum 14 dagers betalingsfrist, og det må komme klart frem at det er et inkassovarsel. Det kan sendes av kunden selv som har utstedt fakturaen, men også av inkassobyrået som kunden har en innfordringsavtale med. Det holder med å sende inkassovarselet som eneste purring før saken går til inkasso. Det er anledning til å ta et purregebyr som er lik 1/10 del av den til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassovarselet med purregebyr kan sendes tidligst 14 dager etter fakturaforfall.

Hva er en betalingsoppfordring

Betalingsoppfordring er det første brevet i en inkassosak. Den sendes etter at fristen i inkassovarselet har utløpt, og kravet ikke har blitt betalt. Her påføres også første del av inkassosatsen. Størrelsen på salæret styres ut i fra hvor stort krav som er utestående. Inkassosatsen størrelse er fastsatt av det offentlige.

Når blir det rapportert betalingsanmerkning

En stor konsekvens ved å ikke gjøre opp utestående er at det kan resultere i en betalingsanmerkning. Når det har blitt rapportert en betalingsanmerkning, kan konsekvensen være at det blir vanskelig å få lån eller kreditt.

Det er en forskjell på å pådra seg en betalingsanmerkning avhengig om det gjelder en privatperson eller et selskap.

Næringsdrivende er generelt mindre beskyttet. Det kan rapporteres anmerkning på et selskap tidligst 30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt, forutsatt at kravet er uomtvistet. Dersom det blir avsagt dom i en sak, kan anmerkning ikke registreres så lenge kravet blir innfridd innenfor domstolens fastsatte frist.

Når det gjelder personkrav, kan inkassobyrået oversende en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråer for registrering 30 dager etter rettslig skritt. Med rettslig skritt menes uttak av forliksklage, eller utleggsbegjæring i saker hvor det foreligger tvangsgrunnlag. Dersom skyldner har inngått nedbetalingsavtale med inkassator, og denne avtalen ikke overholdes, kan saken rapporteres til kredittopplysningsbyråer umiddelbart.

For å få slettet en betalingsanmerkning må inkassosaken betales. Når kravet er registrert betalt, skal også anmerkningen slettes omgående. Noe saksbehandlingstid må imidlertid påregnes.

Hva gjør forliksrådet

Forliksrådet er første ledd i vårt rettssystem for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådet behandler oppståtte tvister mellom to parter. I de fleste tilfeller er det økonomiske tvistesaker som behandles. Tvistesummen er begrenset oppad til kr 125.000,-. Inkassoselskapet opptrer som Prosessfullmektig, og det er i all hovedsak partene selv som skal møte til mekling. Et forliksrådsmøte avholdes i den innklagedes verneting. Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel. Virksomheter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig verneting på det sted virksomhetens hovedkontor ifølge registreringen ligger.

God inkassoskikk

Retrieve AS skal kvalitetssikre våre kunders rutiner for å oppfylle kravet om god inkassoskikk i henhold til inkassoloven.
Kvaliteten på innfordringen er derfor avgjørende for at vi skal ivareta våre kunders interesser.

Vår kompetanse på innfordring vil gi våre kunder et fortrinn i å håndtere utestående krav hvor det oppstår en konflikt. Det kan være både utfordrende og ressurskrevende for bedriften å forsøke å løse et omtvistet krav selv. Retrieve vil se til at tvisten løses på den mest hensiktsmessige måten for våre kunder. Det er derfor avgjørende at inkassoleverandøren har kompetanse til å finne den beste løsningen når en slik konflikt oppstår.

Start typing and press Enter to search